Vedtægter for Revninge Skytteforening

Klubbens Vedtægter

§ 1.
Foreningens navn er Revninge Skytteforening stiftet 1866.
Foreningen er hjemmehørende i Kerteminde kommune Region Syddanmark.

§ 2.
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og vedligeholde færdighed i skydning,
samt ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3.
Foreningen er tilsluttet ODENSE AMTS SKYTTEFORENING under De Danske Skytte- Gymnastik- og Idrætsforeninger og derved underkastet amtsforeningens og landsorganisationens love og vedtægter.

§ 4.
Som aktiv medlemmer kan optages børn og voksen, når de vedkender sig nrvrende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver. Kontingentet for svel aktive medlemmer som støttemedlemmer fastsættes på den rælige generalforsamling. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når det finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen p førstkommende generalforsamling.

§ 5.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ved avertering eller skriftlig meddelelse til medlemmerne, indkaldes hvert år i september måned med mindst 14 dages varsel. Forslag, der nskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Kun fremmødte, aktive medlemmer, som er fyldt 16 år og har været medlem de sidste to måneder, har stemmeret. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, dog kærves til udelukkelse af et medlem, samt næring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Vedtægtsændringer skal herudover godkendes af amtsforeningen. Generalforsamlingen forhandlinger og beslutninger indføres i foreningens protokol, der skal underskrives af dirigenten.

§ 6.
På den årlige generalforsamling behandles følgende.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og formand.
7. Eventuelt.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, sledes at formanden og et medlem afgår i lige kalender år og 3 medlemmer afgår i ulige kalender år. Desuden vælges to suppleanter og to revisorer, der skiftevis er på valg hvert år.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når 4 medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 20 medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kraver herom er modtaget.

§ 8.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer.
Foreningen tegnes i almindelighed af formanden og næstformand og et bestyrelsesmedlem. Ved kb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån og konomiske dispositioner over kr. 5000,00 tegnes foreningen af en samlet bestyrelse. Dispositioner over foreningens formue, herunder kontant beholdning, foretages af formand, næstformand, kasserer, som dog kan meddele specialfuldmagter til bank- spare- kasse- og girokonto. Bestyrelsen er beslutningsdygtig nr mindst formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem er tilstedet. Bestyrelsen holder mde, nr formanden eller to af bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Der fres protokol over der p mderne passerede og vedtagne. Protokollen underskrives af de p mdet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 9.
Foreningens regnskabs år går fra 1/10 til 30/9 og senest en måned efter regnskabsårets afslutning afgiver kassereren driftsregnskab og status til revisorernes påtegning.

§ 10.
Bestyrelsen kan udpege skydeledere og hjælpere til at varetage foreningens daglige skydninger

§ 11.
Bestyrelsen er ansvarlig for hensigtsmæssig opbevaring af geværer og patroner samt, at der fres nøjagtig kartotek over de geværer, pistoler og revolver der beror i foreningens og dennes medlemmers varetægt. Det påhviler bestyrelsen omgående at meddele amtsforeningen nyvalg af formand og kasserer samt at udfylde og indsende de indberetninger m.v., som amtsforeningen sknner nødvendige for at kunne varetage amtets daglige ledelse.

§ 12.
Medlemmer med vbenptegning (både pistol, revolver og gevr) skal mde til skydning min. 4 gange om ret og til den lovpligtige, rlige vbenkontrol der afholdes i april mned. Overholdes dette ikke, vil der fra bestyrelsen blive indgivet anmeldelse om ulovlig vbenbesiddelse (SKV5).

§ 13.
Foreningen kan oplses, sfremt 2/3 af deltagerne i to på hinanden flgende generalforsamlinger stemmer herfor. Ved foreningens oplsning overgr dens formue, ejendele, gevrkartotek, protokoller og fane til Odense Amts Skytteforening.

 

Revninge d. 28/9 2006